Sztuka. 1 – Nazwa

Związek między katolickimi chrześcijanami zwanymi „katolickimi templariuszami z Włoch” (zgodnie z kan. 215/216 – Titulus I, de omnium christifidelium obligatoryjny i iuribus; od 321 do 326 – Titulus V, Caput III, de christifidelium Consociationibus privatis Kodeksu prawa kanonicznego)

Sztuka. 2 – Czas trwania

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

Sztuka. 3 – Temat

Stowarzyszenie nie ma żadnego zysku. Stowarzyszenie ma na celu zwiększenie chrześcijaństwa i katolicyzmu

powołanie we Włoszech i na świecie; Promować i wspierać własnymi inicjatywami działalność apostolską Świętego Kościoła Rzymskiego. W Stowarzyszeniu świeccy i duchowni razem, poprzez wspólne działanie, rozwój lepszego życia, promowanie publicznego kultu obrzędu eucharystycznego i innych dzieł apostolskich, jako inicjatywy ewangelizacyjne zwłaszcza wśród młodzieży, działające pobożność i miłość, animacja porządku doczesnego przez ducha chrześcijańskiego (kanon 298 – Kodeks Prawa Kanonicznego)

Sztuka. 4 – Cel działania

Stowarzyszenie proponuje w szczególności: * obudzenie wartości kawalerii i tradycji ubogich rycerzy Chrystusa, powiedzieli templariusze, poprzez wspólne modlitwy i medytacje, obronę wiary katolickiej i studia historyczne. * Zachowaj niezliczone opuszczone kościoły, zachowując je z przyzwoitością i otwierając je ludziom wiernym przynajmniej kilka dni w miesiącu; Zwłaszcza poprzez uniemożliwienie jej wykorzystania złośliwym operatorom. * Walka z inwazyjnym ezoteryzmem i magią, zwłaszcza wśród młodzieży; Ingerować w inicjatywy prewencji i sprzeciwu wobec satanistów działających w naszych diecezjach, a także leczyć nikczemne dziedzictwo

Sztuka. 5 – Akcje

Stowarzyszenie, w łączności z kapelanami i związanymi z nim duchownymi, proponuje:

Miejcie okresowe rekolekcje duchowe w klasztorach lub miejscach kultu, najlepiej zbudowane przed 1300 rne, w celu pogłębienia duchowości chrześcijańskich zakonów kawalerii ze szczególnym uwzględnieniem biednych Rycerzy Chrystusa zwanych Templariuszami. Rozumie się, że takie rekolekcje będą otwarte dla wszystkich ochrzczonych, którzy chcą się przyłączyć.

Organizuj co najmniej 2 spotkania każdego roku w celu wysłuchania Słowa Bożego poprzez Święte Ewangelie. Spotkania przewidują wspólne modlitwy także w nocy w oparciu o Modlitwę Pańską „Pater Noster”, Zdrowaś Maryjo „Ave Maria” i Chwała „Gloria Patri” recytowane po łacinie. Kapelani będą mogli udzielać chrześcijańskich i katolickich sakramentów wszystkim współpracownikom. Organizuj konferencje, zjazdy i publiczne spotkania poświęcone ewangelizacji młodzieży, w szczególności przez wieczne wartości chrześcijańskiego rycerstwa. Pisanie publikacji mających na celu pogłębienie tradycji chrześcijańskiej i katolickiej, w szczególności zgodnie z naukami św. Bernarda i innych starożytnych Ojców Kościoła, takich jak św. Ambroży, św. Augustyn, św. Klemens z Aleksandrii, Orygenes.

Edycja okresowego biuletynu z informacjami o inicjatywach Stowarzyszenia na poziomie krajowym i regionalnym.

Stwórz stronę internetową – wśród katolickich witryn – w celu poszerzenia celów i działań Stowarzyszenia na telematyków. Promuj dla swoich współpracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podróże i wycieczki z przewodnikiem po wystawach, zabytkach i miejscach sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Świętej i starożytnych miejsc pielgrzymkowych.

Aby aktywować sponsoring i formy reklamy komercyjnej, a także aby wszelkie operacje, takie jak nieruchomości, transakcje finansowe i finansowe, były niezbędne do osiągnięcia celów instytucjonalnych.

Dołącz do innych organizacji kulturalnych i rekreacyjnych; Subskrybuj akcje uczestnictwa istniejących towarzystw kulturalnych i rekreacyjnych i stanowi środek do osiągnięcia instytucjonalnego celu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić działania bezpośrednio związane z instytucjami lub komplementarnymi, takie jak promocja kultury duchowości i sztuki podczas kampanii podnoszących świadomość lub sprzedaż koszul i broszur w celu uzyskania funduszy na najlepszą użyteczność działalności instytucjonalnej.

Sztuka. 6 – Lokalizacja

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w kościele Templariuszy św. Fermo Maggiore w Weronie. Stowarzyszenie może tworzyć biura dodatkowe.

Sztuka. 7 – Dziedzictwo

Aktywa Stowarzyszenia to: Od początkowych składek wpłacanych przez członków założycieli; Z kwot społecznych i wszelkich dobrowolnych składek od współpracowników, które mogą być wymagane w związku z potrzebami i funkcjonowaniem Stowarzyszenia; Wszelkie przychody i konkretne składki na usługi świadczone przez Stowarzyszenie; Wkład organizacji publicznych i innych osób prywatnych lub prawnych; Od odkupień wynikających z konwencji lub wkładów państwa, regionu, prowincji, miasta lub innych organizacji publicznych i prywatnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych; Wszelkie dodatki, darowizny i zapisy t

kapelusz Zarząd uznaje za stosowne zaakceptować; Przychody z działalności marginalnej i handlowej, które zawsze są uwzględniane w działaniach i celach stowarzyszeniowych.

Sztuka. 8 – Współpracownicy

Współpracownikami mogą być wszystkie osoby fizyczne lub prawne, stowarzyszenia i organizacje, które podzielają cele stowarzyszenia. Są stowarzyszone wszystkie osoby w wieku nie mniej niż osiemnaście lat i osoby prawne, które na uzasadniony wniosek są dopuszczone do Rady Dyrektorów. Współpracownicy dzielą się na „zwykłych” i „zwolenników”. Przy przyjęciu zwykli pracownicy płacą składkę członkowską ustalaną corocznie przez Zarząd. Członkowie wspierający mogą zostać przyjęci bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat. Przyjęcie wniosku o dopuszczenie przez Radę Dyrektorów daje prawo do zapisania się do księgi członków. Członkowie Stowarzyszenia, zgodnie z anulowaniem 317 CDC, zostaną mianowani asystentami kościelnymi lub kapelanami, którzy będą troszczyć się o dusze świeckich współpracowników. W ramach Stowarzyszenia zostanie utworzona sekcja szkoląca członków chrześcijańskiej i katolickiej tradycji rycerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem duchowości biednych Rycerzy Chrystusa zwanych Templariuszami.

Jakość powiązania jest tracona w przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia. Wykluczenie jest rozpatrywane przez Radę Dyrektorów z uzasadnioną rezolucją.

Wyłączenie to moralność dłuższa niż sześć miesięcy w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub w wykonywaniu czynności sprzecznych lub sprzecznych z działalnością Stowarzyszenia, lub jeśli pracownik nie przestrzega ustawowych przepisów lub regulacji lub uchwał wspólników lub Rada Dyrektorów. Środek ten należy zgłosić zadeklarowanemu odrzuconemu członkowi, który w ciągu trzydziestu dni od takiego powiadomienia może odwołać się do zgromadzenia listem poleconym od prezesa Stowarzyszenia.

Sztuka. 9 – Prawa współpracownika

Jakość Współpracownika przyznaje następujące prawa regulowane szczegółowym rozporządzeniem opracowanym przez Radę Dyrektorów: Uczestnictwo w siedzibie Stowarzyszenia; Aktywnie uczestniczyć w inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie; Uczestnicz z własnymi kompozycjami lub dziełami artystycznymi i kulturalnymi; Przedstaw przydatne propozycje osiągnięcia celów Stowarzyszenia; Uzyskaj informacje o działaniach asocjacyjnych.

Sztuka. 10 – Obowiązki współpracowników

Wszyscy Współpracownicy są zobowiązani do przestrzegania Statutu i obrad Krajowej Rady Dyrektorów Stowarzyszenia oraz wewnętrznych regulacji. Obowiązki wszystkich Zwykłych Współpracowników są następujące: Aby zapłacić w terminie ustalonym przez Krajową Radę Dyrektorów, roczną opłatę abonamentową za każdy rok obrotowy, zgodnie z kwotą określoną i podaną przez Krajową Radę Dyrektorów; Uczestnicz z wytrwałością w działalności stowarzyszeniowej; Szanuj rezolucje Zgromadzenia Członków i członków Krajowej Rady Dyrektorów; Promowanie i rozpowszechnianie ideałów Stowarzyszenia; Powstrzymuj się od inicjatyw indywidualnych lub grupowych, które angażują Stowarzyszenie bezpośrednio lub pośrednio. Przystąpienie do Stowarzyszenia jest coroczne i zbiega się z rokiem obrotowym i jest automatycznie przedłużane z roku na rok, chyba że powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym lub listem poleconym do 31 października roku. W takim przypadku kwalifikacja Współpracownika wygasa z dniem 1 stycznia następnego roku.

Sztuka. 11 – Opłata stowarzyszeniowa

Opłata członkowska stanowi wkład w wydatki poniesione przez Stowarzyszenie na prowadzenie działalności instytucjonalnej. Wkład asocjacyjny nie jest możliwy do przeniesienia, z wyjątkiem przyczyny śmierci, i nie podlega ponownej walidacji. Wśród zwykłych towarzyszy istnieje jednolita dyscyplina związku asocjacyjnego i modalności asocjacyjnych. Możliwe jest określenie – przez Radę Dyrektorów – alokacji różnych kwot w korelacji z różnymi możliwościami składek dla niektórych pracowników, bez przyznania im prawa do korzystania z większej liczby korzyści. Wyraźnie wyklucza się czasowość uczestnictwa każdego pracownika w życiu stowarzyszeniowym. Przewiduje się, że pracownik może wnosić zryczałtowany i / lub ciągły wkład w kontekście jednej lub większej liczby działań stowarzyszonych, ściśle realizując cele określone w art. 3, 4 i 5. W takim przypadku uznaje się zwrot kosztów oraz bycia przyznanym wspólnikowi wypłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do rzeczywistej działalności świadczonej i ustalanej corocznie przez Radę Zarządzającą, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy i, oczywiście, w granicach przewidzianych w Ustawie.

Sztuka. 12 – Narządy

Czy organy Stowarzyszenia: – Zgromadzenie Akcjonariuszy – Rada Dyrektorów – Przewodniczący i Wiceprzewodniczący – Rada Audytorów lub Audytor

Sztuka. 13 – Montaż

Współpracownicy tworzą Zgromadzenie. Zwykli współpracownicy mają prawo głosu. Wspierający

współpracownicy mogą

uczestniczyć w spotkaniach, ale nie mają prawa głosu. Zgromadzenie zwoływane jest przez Przewodniczącego, a gdy motywuje go co najmniej jedna piąta współpracowników, jest wymagana. Dla ważności swojej konstytucji i uchwał w pierwszym zwołaniu musi być co najmniej połowa lub jeden ze zwykłych członków obecnych lub reprezentowanych, a uchwały będą podejmowane większością głosów. W przypadku drugiego zwołania Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych lub głosów i zawsze działa zwykłą większością głosów. W przypadku obrad nadzwyczajnych akcjonariuszy – dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia – konieczne będzie jednak, aby co najmniej trzy czwarte członków zwyczajnych i korzystne głosowanie większości obecnego i drugiego zwołania , Konieczne jest posiadanie co najmniej dwóch trzecich członków zwyczajnych, a obrady będą podejmowane przy pozytywnym głosowaniu większości obecnych członków zwyczajnych. Zgromadzenie zbierze się co najmniej raz w roku przy zatwierdzaniu sprawozdania rocznego. Zgromadzenie obraduje nad: Zatwierdzeniem ostatecznego budżetu i budżetu przygotowanym przez Radę Dyrektorów i dołączonym sprawozdaniem z postępów w działalności kulturalnej i ekonomicznym zarządzaniem stowarzyszeniem; Przy mianowaniu Rady Dyrektorów; Przy mianowaniu Rady Audytorów lub Audytora; Zatwierdzanie i zmiana artykułów stowarzyszenia i Regulaminu; Do każdego innego przedmiotu, który Zarząd zamierza przedłożyć. Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane co najmniej osiem dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia za pośrednictwem pisemnego zawiadomienia przesłanego każdemu Współpracownikowi lub w przypadku pilności faksem lub telegramem lub pocztą elektroniczną co najmniej dwa dni przed terminem lub z zawiadomieniem na Stowarzyszenie co najmniej piętnaście dni przed spotkaniem. Ogłoszenie o zwołaniu musi zawierać wskazanie miejsca, dnia i godziny spotkania w pierwszym i drugim zwołaniu, argumenty do omówienia. Mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy zgodnie z zapłatą składki członkowskiej. W pełnym duchu współpracy, członkostwa i aktywnego uczestnictwa w działaniach stowarzyszonych wspólnik nie może być reprezentowany przez innego pracownika lub osobę trzecią. Każdy pracownik ma prawo do jednego głosu. Obrady zgromadzenia zostaną przepisane w specjalnym raporcie.

Sztuka. 14 – Administracja

Rada Dyrektorów składa się z kilku członków od trzech do jedenastu. Radni są wybierani przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, pełnią swoje funkcje przez trzy lata i są wybierani ponownie. Członkowie Rady Dyrektorów zostaną powołani w następujący sposób: Nie wybrano 2 członków spośród członków założycieli; 2 członków jest powoływanych przez członków założycieli; Nr 2 członków powołuje istniejąca Rada Dyrektorów, jeśli taka istnieje. Pozostali członkowie są mianowani przez Zgromadzenie Współpracowników. Rada Dyrektorów wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Skarbnika. Jeśli członek Zarządu zrezygnuje, Rada może dokooptować zastępcę między członkami założycielami i pozostać na stanowisku do czasu wygaśnięcia całego Zarządu.

Jeśli brakuje minimalnej liczby członków, cały Zarząd zostanie uznany za zwolnionego.

Sztuka. 15 – Zarząd – zwołanie

Rada Dyrektorów działa bezwzględną większością głosów swoich członków. Zwołuje go przewodniczący, wiceprzewodniczący lub jedna trzecia jego członków. Zarząd jest zwoływany co najmniej na osiem dni przed posiedzeniem w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego listem. W pilnych przypadkach zwołanie może nastąpić poprzez wysłanie telegramów i e-maili przekazanych co najmniej dwa dni przed planowanym terminem spotkania. Zarząd jest jednak prawomocnie ustanowiony, nawet przy braku takich formalności zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Audytorów lub jedyny audytor są obecni. Spotkania są zapisywane w specjalnym raporcie.

Sztuka. 16 – Rada Dyrektorów – Operacje

Rada Dyrektorów ma wszystkie uprawnienia zwykłej i nadzwyczajnej administracji nieodłącznie związane z zarządzaniem Stowarzyszeniem, z wyjątkiem tych, które prawo lub rezerwa statutowa przysługują Zgromadzeniu Wspólników. Rada Dyrektorów, na przykład: przygotowuje budżet i ostateczny budżet oraz przekazuje je do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy; Określa składki członkowskie i określa, w jaki sposób uzyskać fundusze wymagane na zwykłe i nadzwyczajne koszty zarządzania; Opracuj rozporządzenie w celu uregulowania i zorganizowania działalności Stowarzyszenia i przedłożenia Zgromadzeniu do zatwierdzenia; Dokonuje cesji pracowników, rekrutacji pracowników poprzez ustalanie wynagrodzenia i odpłatności zgodnie z limitami określonymi w dekrecie ustawodawczym 460/97 i zgodnie z odpowiednimi przepisami; Zaprogramuj działalność stowarzyszenia